+ Gói thầu số 01: “Mua bản đồ số GIS tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn”

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 45.305.700 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Phát triển Cơ sở dữ liệu Gis và thành lập bản đồ.

+ Gói thầu số 02: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)”

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Giá gói thầu: 183.000.000 đồng
 • Giá trúng thầu: 183.000.000 đồng
 • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hà Phú

+ Gói thầu số 03: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)”

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Giá gói thầu: 116.934.800 đồng
 • Giá trúng thầu: 116.934.000 đồng
 • Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường