DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTHTKT ngày 8/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố)

Đvt: Triệu đồng

 

SốTT

Nội dung Dự toán được giao
I Dự toán chi ngân sách nhà nước
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học 2.730  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  2.730
Quỹ Lương và hoạt động bộ máy 2.380
Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 350
3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  1.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.000