Căn cứ theo Quyết định số: 97/QĐ-TTHTKT; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố công khai dự toán ngân sách năm 2017 như sau: 

                                                                                                                        Đvt: Triệu đồng

Số TT                                                         Nội dung Dự toán được giao
I Dự toán chi ngân sách nhà nước
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học 9.726  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  234
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  2.730
Quỹ Lương và hoạt động bộ máy 2.380
Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 350
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.762 
–          Mua sắm trang thiết bị văn phòng 330
  –          Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân

–          Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ

 

5.460

 

972

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  1.000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.000 

Bản scan Quyết Định download theo đường link sau: https://www.fshare.vn/file/EC8S3RC49OCD