–     Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị

–     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

–     Giá gói thầu: 642.000.000 đồng

–     Giá trúng thầu: 640.778.6000 đồng

–     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật D&T Việt Nam