Trong thời gian vừa qua, tập thể Trung tâm đã đạt được các bằng khen:

 1. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2009;
 2. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng An toàn hạt nhân” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2010;
 3. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2012;
 4. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng An toàn hạt nhân” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2012;
 5. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2013;
 6. Bằng khen “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2013;
 7. Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2014;

Các cá nhân của Trung tâm cũng đạt ̣được nhiều bằng khen:

 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng ông Nguyễn An Trung, năm 2008;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng ông Lại Tiến Thịnh, năm 2009;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng ông Tào Xuân Khánh, năm 2011;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng bà Lại Thị Hà Vân, năm 2011;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng ông Tào Xuân Khánh, năm 2012;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng bà Lại Thị Hà Vân, năm 2012;
 • Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho ông Tào Xuân Khánh, năm 2012;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc cho công tác” của  Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng ông Lại Tiến Thịnh, giai đoạn năm 2012-2013;
 • Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho bà Lại Thị Hà Vân, giai đoạn năm 2011-2013.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, thu hồi thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất cắp trên địa bàn Tp. HCM” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tặng ông Dương Hồng Nhật, năm 2014;
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, thu hồi thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất cắp trên địa bàn Tp. HCM” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tặng ông Mã Văn Quang, năm 2014.