+ Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị kỹ thuật

  • Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân”
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Giá gói thầu: 5.408.350.000 đồng
  • Giá trúng thầu: 5.398.800.000 đồng
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam

+ Gói thầu số 02: Thuê tư vấn đấu thầu

  • Tên gói thầu: Thuê tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân”
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
  • Giá gói thầu: 10.800.000 đồng
  • Giá trúng thầu: 10.800.000 đồng
  • Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS