+ Gói thầu số 1- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ:

  • Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ”
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
  • Giá gói thầu: 160.440.000 đồng
  • Nhà thầu được chỉ định: Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

+ Gói thầu số 2 – Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”:

  • Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp
  • Giá gói thầu: 673.500 đồng
  • Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật hóa chất và dụng cụ y tế. Địa chỉ: Số 10 Hàng Phèn, P. Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.