+ Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án:

 • Tên gói thầu: “Tư vấn quản lý Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 226.396.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn đô thị Việt nam- VINACITY

+ Gói thầu số 02: Kiểm định chất lượng công trình:

 • Tên gói thầu: “Kiểm định chất lượng công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 110.466.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn KHCN và kiểm định xây dựng CSIC

+ Gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án:

 • Tên gói thầu: “Tư vấn lập Báo cáo Kinh thế- Kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 306.065.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn xây dựng và lắp đặt thiết bị Việt Nam- VINACE

+ Gói thầu số 04- Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế- kỹ thuật:

 • Tên gói thầu: “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế- kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 33.549.055 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn đô thị Việt nam- VINACITY

+ Gói thầu số 01-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp:

 • Tên gói thầu: “Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 29.085.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Quản lý dự án và chi phí đầu tư AFO

+ Gói thầu số 02- Quan trắc biến dạng công trình:

 • Tên gói thầu: “Quan trắc biến dạng công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 254.662.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Viện Địa kỹ thuật và công trình

+ Gói thầu xây lắp số 03- Thi công xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung):

 • Tên gói thầu: “Thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi
 • Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu: kết hợp đánh giá kỹ thuật và giá
 • Giá gói thầu: 9.192.521.000 đồng
 • Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh

+ Gói số 04 – Tư vấn giám sát thi công xây lắp dự án:

 • Tên gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Tổng giá gói thầu: 226.813.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Xây dựng Hà Nội D&T

+ Gói thầu số 05 – Bảo Hiểm công trình dự án:

 • Tên gói thầu: “Bảo Hiểm công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 18.385.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty Bảo hiểm Mic Hà Nội

+ Gói thầu số 06- Kiểm toán:

 • Tên gói thầu: “Kiểm toán Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Giá gói thầu: 132.662.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH hãng kiểm toán ASC