Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động KHCN
 Quyết định: Điều lệ tổ chức và hoạt động
 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ – Đào tạo
Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ – Kiểm tra thiết bị X-Quang y tế