Thông tin cá nhân

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

 Lãnh đạo Trung tâm

ThS. Nguyễn An Trung

 

 

2005: tốt nghiệp Đại học Trung tâm Đào tạo Kỹ sư tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

2010: tốt nhiệp Thạc sỹ trường École Nationale Supérieure de Techniques Avancées – Ensta ParisTech, Pháp với chuyên ngành thiết kế nhà máy điện hạt nhân

6/2005 – 2007: Cán bộ Phòng Thanh tra, Kiểm soát và Ứng phó sự cố, Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân

 01/2007 – 8/2007: Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, Kiểm soát và Ứng phó sự cố, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân

8/2007 – 7/2008: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đăng ký – Cấp phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

7/2008 – 11/2010: Trưởng phòng Phòng Cấp phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 02/2011 – 5/2012:Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 5/2012 – 5/2015: Trưởng phòng An toàn hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

ThS. Trần Thị Trang

2007: tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội với chuyên ngành sư phạm vật lý

2010: tốt nhiệp Thạc sỹ trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với chuyên ngành Vật lý hạt nhân

 1/2008 – 10/2008:Cán bộ Phòng An toàn và thanh sát hạt nhân, Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân10/2008 –6/2011: Cán bộ Phòng An toàn hạt nhân, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân

6/2011 – 5/2015: Phó Trưởng phòng Phòng An toàn hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 ThS. Tào Xuân Khánh  2006: tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường2011: tốt nhiệp Thạc sỹ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường  11/2006 – 11/2011:Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 11/2011 – 8/2015: Trưởng phòng Ứng phó sự cố và Phóng xạ môi trường, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
 ThS. Lại Tiến Thịnh  2006: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý Môi trường – Trường ĐHBKHN.2010: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý Môi trường – Trường ĐHBKHN  7/2006 – 2007: Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân.2007 – 2011: Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ, hạt nhân.

2011 – 8/2015: Trưởng phòng An toàn bức xạ, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố.

8/2015 – nay: Trưởng phòng An toàn bức xạ, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

Phòng Hành chính tổng hợp

CN. Trương Quốc Hoài

2005: tốt nghiệp Đại học Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngành Vật lý Hạt Nhân

2005 – 2016: Cán bộ Phòng An toàn bức xạ – Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

2017- đến nay: Phó trưởng phòng- phòng hành chính tổng hợp

Cn. Vũ Thị Mai Huyền

 

 

 

T5/2017 đến nay: Phụ trách kế toán Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBX hạt nhân và ƯPSC – Cục ATBX hạt nhân

CN. Nguyễn Diệu Hương

  

2014: Tốt nghiệp Học viện Tài chính chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

10/2011 – 01/2014: Nhân viên hành chính – kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định DQS-UL

9/2014 – nay: Nhân viên hành chính tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

Ths. Phạm Trung Quân

2012: Tốt nghiệp Đại học Trung tâm Đào tạo Kỹ sư tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật

2017: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Viện Khoa học và công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) – Chuyên ngành Vật lý hạt nhân

11/2012-7/2013: Nhân viên phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Canon Việt Nam

8/2013 – 8/2015: Nhân viện tại Phòng An toàn hạt nhân – Cục An toàn bức xạ hạt nhân

1/2017 – đến nay: Nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

  

Phòng Phân tích an toàn lò phản ứng

Ths. Nguyễn Hoàng Anh

 

2009: tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ hạt nhân

2011: Tốt nhiệp Thạc sỹ trường Korea Advance Institue of Science and Technology (KAIST), chuyên ngành Vật lý hạt nhân

08/2009 -5/2015: cán bộ phòng An toàn hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

KS. Nguyễn Đình Quện

 

 

2010: tốt nghiệp Đại học Viện Vật lý kĩ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

8/2010 – 5/2015: Nhân viên phòng An toàn hạt nhân

 Phòng Đánh giá rủi ro

KS. Đỗ Thành Trung

 

 

 

Tháng 6/2005: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điều khiển tự động tại Trung tâm đào tạo Kỹ sư tài năng, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

6/2005 – 3/2007: Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH TOA Việt Nam (Tập đoàn TOA Nhật Bản)

4/2007 – 3/2008: Kỹ sư Công ty TransTechnology Pte Ltd (Tập đoàn đa quốc gia)

4/2008 – 7/2009: Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD (Viện Năng lượng nguyên tử)

8/2009 –6/2015: Chuyên viên phòng An toàn hạt nhân, Cục ATBXHN

7/2015 – nay: Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục ATBXHN

 Phòng An toàn địa điểm

ThS. Bui Thi Dung

 

 

 

 

 

2014-nay: Học Thạc sỹ tại Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), chuyên ngành Kỹ thuât hạt nhân.

2008: Tốt nghiệp Thạc sỹ Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, chuyên ngành Vật liệu

2005: Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Vật lý

Tháng 6/2008 – nay: Cán bô Phòng An toàn hạt nhân

 Phòng An toàn thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu

ThS. Lại Thị Hà Vân

 

2006: tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành công nghệ hóa học

2008: tốt nhiệp Thạc sỹ trường Hanyang, Sơ-un, Hàn Quốc, chuyên ngành khoa học và công nghệ vật liệu

4/2009 – 5/2015: Chuyên viên phòng An toàn hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

5/2015 – nay: Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

ThS. Nguyễn Hào Quang

 

2007: Tốt nghiệp Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội với chuyên ngành Vật lý kỹ thuật.

2012: Tốt nhiệp Thạc sỹ trường Đại học Bordeaux với chuyên ngành Vật lý hạt nhân và ứng dụng

9/2007- nay: Cán bộ Phòng An toàn hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

CN. Nguyễn Hoàng Giang

 

2013: Tốt nghiệp đại học Chương trình tiên tiến ngành hoá học – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7/2013 – 5/2015: Nhân viên Phòng An toàn hạt nhân – Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

6/2015 – nay: Nhân viên Phòng An toàn thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu – Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố – Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

Phòng Ứng phó sự cố và an toàn phóng xạ môi trường

ThS. Dương Hồng Nhật

 

2006: tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

2014: tốt nhiệp Thạc sỹ Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân

8/2006 – 4/2007: cộng tác viên phòng thí nghiệm Kiểm tra không phá hủy – NDT LAB – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân;

4/2007 – 8/2007: Chuyên viên Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á;

9/2007 – 7/2009: Chuyên viên công ty PEC – Hàn Quốc;

8/2009 – nay: chuyên viên Phòng Ứng phó sự cố – Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC – Cục ATBXHN

Cn. Nguyễn Ninh Giang

 

2011: tốt nghiệp bộ môn Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật Lý, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN.  

2013-2015: Tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ khoa học về CBRN – an ninh và thanh sát hạt nhân. Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan.

7/2011: Cán bộ phòng Ứng phó sự cố, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

 

CN. Nguyễn Phương Thảo

 

2011: tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ hạt nhân

 

7/2011- 5/2015: Chuyên viên phòng ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

Phòng An toàn bức xạ

     

ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên

2005: tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ hạt nhân

2014: tốt nhiệp Thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân

12/2005 – 5/2015: Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Ks. Nguyễn Xuân Việt

 

2011: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường.

 

7/2011 – nay: Phòng An toàn bức xạ, Trung tâm HTKT An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

ThS. Nguyễn Thành Long

 

2007: Tốt nghiệp Khoa Vật Lý Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ Vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội 

2005 – 2007: Tham gia nghiên cứu khoa học tại trường; tham gia viết bài báo khoa học và giành giải 3 Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp toàn trường năm 2007.

2007 – 2009: Tham gia Hướng dẫn sinh viên thực tập; Nghiên cứu và viết bài báo Khoa học; Tham gia biên tập sách chuyên ngành;Tham dự và Báo cáo tại các Hội nghị: Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 5, Nha Trang 2008; Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng 2009; Đồng thời sản phẩm luận văn còn đại diện cho trường tham gia 3 Hội chợ: Hội chợ Công nghệ và thiết bị 2007; Hội chợ Công nghệ và thiết bị Thủ đô 2008; Hội chợ ASEAN + 3 năm 2009.

2009 – 2013: Làm việc tại Đại học Mỏ- Địa chất; Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.;

20014 – nay: Làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố – Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân.

CN. Nguyễn Đăng Nguyên

2013: Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Công nghệ Môi trường

10/2013 – nay: nhân viên phòng An toàn bức xạ, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn Bức xạ, Hạt nhân và Ứng phó sự cố

     

KS. Lã Trường Giang

1987: Tốt nghiệp đại học vật lý hạt nhân, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

1992-1994: Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện NLNTVN

1994-2003: Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KHCN 2003-2007 Làm việc tại Phòng Đăng ký, Cấp phép; Phụ trách phòng (11/2005)

2007: Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và ứng phó sự cố

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

2006: tốt nghiệp Cử nhân Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội  với chuyên ngành vật lý hạt nhân

2007: tốt nhiệp Thạc sỹ trường Đại học Bordeaux 1, Pháp với chuyên ngành Vật lý thiên văn, Plasma và vật lý hạt

2010: tốt nhiệp Tiến sỹ trường Đại học Bordeaux 1, Pháp với chuyên ngành Vật lý thiên văn, Plasma và vật lý hạt

9/2012 –nay: Cán bộ Phòng An toàn bức xạ, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố (nay là TT HTKT an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố), Cục an toàn bức xạ, hạt nhân

 

ThS. Vũ Hà 

2008: tốt nghiệp Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

2014: tốt nhiệp Thạc sỹ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội với chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân

7/2008  – 5/2015: Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 5/2015 –  nay: Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.