Trung tâm có chức năng và đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm để tiến hành các dịch vụ về đánh giá phóng xạ môi trường:

 • Phân tích mẫu
  • Phân tích các nhân phóng xạ (U-238; Ac-228; K-40; Pb-212; Pb-214; Pb-210)
  • Đo bức xạ môi trường
  • Đo Radon tại chỗ
  • Đo Radi trong mẫu nước
  • Đo tổng alpha, bêta trong mẫu nước
 • Đo an toàn phòng
  • Đo đánh giá an toàn phòng chụp X quang, máy soi an ninh hàng không, nguồn PX hoạt độ thấp, sắc ký khí, máy phát tia X
  • Đo đánh giá an toàn phòng CT cắt lớp, nguồn phóng xạ, kiểm tra rò rỉ nguồn phóng xạ
  • Đo đánh giá an toàn phòng máy xạ trị
  • Đo suất liều ở vỏ ngoài bình chứa nguồn và đo nhiễm bẩn phóng xạ
  • Đo đánh giá an toàn trường bức xạ cho phòng máy gia tốc
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá ATBX cho công việc khai thác và chế biến sa khoáng titan
 • Lập bản đồ phóng xạ môi trường

Trung tâm đã và đang triển khai nhiều dịch vụ về đánh giá phóng xạ môi trường như:

 • Đo đánh giá an toàn khu vc tiến hành công vic bc x (phòng chp X quang, máy soi an ninh hàng không, ngun PX hot độ thp, sc ký khí, máy phát tia X, toàn phòng CT ct lp, ngun phóng x, kim tra rò r ngun phóng x, phòng máy x tr, phòng máy gia tc v.v) cho nhiu t chc, cá nhân như: Bnh vin Ch Ry; Bnh vin U bướu Hà Ni, Bnh vin Đa khoa tnh Phú Th; Công ty TNHH Samsung Electronics Vit Nam; Công ty TNHH Nước gii khát SUNTORY PEPSICO Vit Nam; Công ty Canon Vit Nam; Công ty Honda Vit Nam; Công ty c phn Đầu tư và Xây dng s 18 Licogi; Công ty MITSU Thăng Long; Công ty CP Lilama thí nghim cơ đin; Công ty C phn Quc tế Sơn Hà; Chi nhánh Bnh vin đa khoa Hu ngh 103 Lai Châu v.v;
 • Lp báo cáo đánh giá an toàn bc x cho công vic thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sn có tính phóng x: Khai thác và tinh tuyn sa khoáng titan ca Công ty C phn khoáng sn Bình Định, Công ty C phn Tín Hưng, Công ty C Phn Tín Hưng, Công ty TNHH Thương mi Tân Quang Cường, Công ty C phn Đầu tư và phát trin MTC, Công ty C phn Đầu tư khoáng sn Qung Ngãi, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn, Công ty C phn Khoáng sn Sài gòn Ninh Thun, Công ty TNHH thương mi Đức Cnh Bình Thun; Thăm dò m đất hiếm Nm Xe ca Công ty TNHH Xây Dng Hưng Hi; khai thác, chế biến qung đất hiếm m Đông Pao huyn Tam Đường, tnh Lai Châu ca Công ty c phn Đất hiếm Lai Châu VIMICO;

 • Lập bản đồ phông và phân tích, đánh giá phóng xạ môi trường cho một số tỉnh/thành phố (như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Lạng Sơn, Sơn La, Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, v.v.) và một số cơ sở khai thác sa khoáng;

 • Đo đạc, phân tích mu (phân tích hàm lượng các nhân phóng x trong đất, nước, không khí; đo radon trong không khí, radi trong nước, đo tng Anpha, bêta) cho: S KHCN Hà Ni, Cơ quan thú y vùng II, B Tư lnh cnh v, Vin Y hc và U bướu quân đội, Bnh vin Bch Mai, Công ty C phn Sông Đà Cao Cường, Liên hip khoa hc Địa cht – Nước khoáng, Công ty C phn dược và vt tư thú y, Vin Kim nghim an toàn v sinh thc phm quc gia, Công ty TNHH Á Châu, Trung tâm Y tế d phòng Hi Phòng, Công ty c phn thc phm xut khu Trung Sơn Hưng Yên, Công ty TNHH ĐTTM Khương & Lê, Công ty TNHH đin t Philips Vit Nam v.v..