Trung tâm thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

 1. Đánh giá báo cáo phân tích an toàn định kỳ và các báo cáo liên quan đến an toàn cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ và công việc bức xạ;
 2. Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ y tế và hoạt động chuẩn đo lường bức xạ quốc gia;
 3. Tham gia thẩm định báo cáo phân tích an toàn, báo cáo đánh giá tác động môi trường phóng xạ, kế hoạch ứng phó sự cố, chương trình bảo đảm chất lượng trong các hồ sơ cấp giấy phép cho cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ và công việc bức xạ bao gồm: nhà máy điện hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân; hoạt động lưu giữ, vận chuyển và xuất nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân; cơ sở bức xạ; các hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; vận chuyển và lưu giữ nguồn phóng xạ; xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ; hoạt động khai thác và chế biến quặng phóng xạ; quản lý, vận chuyển, lưu giữ và chôn cất chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
 4. Tham gia thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ y tế, chương trình bảo đảm chất lượng và hoạt động của các phòng chuẩn đo lường bức xạ quốc gia;
 5. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ y tế và hoạt động chuẩn đo lường bức xạ;
 6. Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường quốc gia;
 7. Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của các đơn vị thực hiện hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân;
 8. Tham gia thực hiện cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và ứng phó sự cố;
 9. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
 10. Tham gia hoạt động hỗ trợ kỹ thuật ứng phó khẩn cấp sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân;
 11. Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn pháp quy, quy chuẩn và tiêu chuẩn về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ y tế và hoạt động chuẩn đo lường bức xạ;
 12. Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thiết bị và các sản phẩm hàng hóa trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
 13. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ y tế theo quy định của pháp luật.