THÔNG BÁO ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH X-QUANG

THÔNG BÁO V/v đào tạo kiểm định viên kiểm tra thiết bị X-quang thông thường; X- Quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức làm dịch vụ Kiểm định thiết bị X-quang Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và cộng nghệ số A-782 ngày 24/08/2017 về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang trong tháng 10 năm 2019 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang (04 loại hình). Đối tượng đào tạo Các cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực X-quang y tế, làm dịch vụ hỗ trợ năng…

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm xạ _ Hà Nội _ Tháng 6_2019

Thông Báo   V/v đào tạo Kiểm xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức có chức năng nhiệm vụ hỗ trợ trong ngành Năng lượng nguyên tử; Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ   Căn cứ thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, các tổ chức, các nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm xạ phải có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ đào tạo về kiểm xạ. Các cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy đăng ký hành nghề dịch vụ đào tạo phù hợp với loại hình dịch vụ. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ…

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm xạ và ATBX_Hồ Chí Minh_ Tháng 3_2019

Thông Báo V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực: + Công nghiệp:  sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; + Y tế: X-quang chuẩn đoán V/v đào tạo Kiểm xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ   Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ (gọi tắt là Thông tư 34);  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An…

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo ATBX Tháng 02/2019

THÔNG BÁO V/v đào tạo an toàn bức xạ cho cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ và học bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ,    Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ;  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và…

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo ATBX và ƯPSC Tháng 01/2019

THÔNG BÁO V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực công nghiệp, y tế + Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ, áp tải vận chuyển nguồn bức xạ   Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ;  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình…