Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

new doc 2018-10-08 10.49.32_20181008105010

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTHTKT ngày 8/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố) Đvt: Triệu đồng   SốTT Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 2.730   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  2.730 Quỹ Lương và hoạt động bộ máy 2.380 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 350 3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  1.000 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.000

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm

         Căn cứ theo Quyết định số: 97/QĐ-TTHTKT; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố công khai dự toán ngân sách năm 2017 như sau:                                                                                                                          Đvt: Triệu đồng Số TT                                                         Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 9.726   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa…