Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

new-doc-2019-07-18-10.24.55_20190723102155

Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

new-doc-2019-04-08-15.12.33_20190408151942

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

new-doc-2019-04-08-15.17.59_20190408151909

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo công khai số liệu thực hiện dự toán 2018

Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

new-doc-2018-11-12-15.53.15_20181112155341