BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện

 1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017

Trong năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (HTKT) đã tổ chức đấu thầu cho 09 gói thầu, thuộc 05 nhiệm vụ, dự án sau:

 • Các gói thầu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân”.

+  Gói thầu số 01: “Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân”

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
 • Phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Tổng giá gói thầu: 5.450.000.000 đồng
 • Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam.
 • Giá trúng thầu: 5.408.350.000 đồng

+  Gói thầu số 02: “Thuê tư vấn đấu thầu gói thâì Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân”

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Tổng giá gói thầu: 10.800.000 đồng
 • Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS.
 • Giá trúng thầu: 10.800.000 đồng
 • Đấu thầu lựa chọn các nhà thầu cho Dự án Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho trụ sở mới của Trung tâm HTKT:
 • Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh
 • Phương thức đấu thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Tổng giá gói thầu: 650.000.000 đồng
 • Nguồn kinh phí: 330 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân quản lý, 320 triệu đồng từ nguồn do Trung tâm HTKT tự đảm bảo.
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật D&T Việt Nam
 • Giá trúng thầu: 642.000.000 đồng
 • Các gói thầu thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”. Gồm 02 gói thầu sau:

+ Gói thầu số 01: Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ:

 • Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
 • Tổng giá gói thầu: 96.600.000 đồng
 • Nhà thầu được chỉ định: Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

+ Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”:

 • Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho bảo dưỡng, duy trì hoạt động thiết bị ghi đo bức xạ”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Tổng giá gói thầu: 103.400.000 đồng
 • Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất, vật tư khoa học kỹ thuật -DM.
 • Các gói thầu thuộc Nhiệm vụ: “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố”. Gồm các gói thầu sau:

+ Gói thầu số 01:

 • Tên gói thầu: Mua bản đồ số GIS tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn
 • Giá trị gói thầu: 45.306.000 đồng
 • Ngồn vốn: Ngân sách nhà nước (sự nghiệp bảo vệ môi trường)
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Phát triển Cơ sở dữ liệu Gis và thành lập bản đồ.
 • Giá trúng thầu: 45.305.700 đồng

+ Gói thầu số 02:

 • Tên gói thầu: Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)
 • Giá trị gói thầu: 183.000.000 đồng
 • Ngồn vốn: Ngân sách nhà nước (sự nghiệp bảo vệ môi trường)
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hà Phú
 • Giá trúng thầu: 183.000.000 đồng

+ Gói thầu số 03:

 • Tên gói thầu: Xác định nồng độ hoạt độ các nhân phóng xạ trong mẫu nước ven biển giai đoạn 1 (năm 2017)
 • Giá trị gói thầu: 116.934.800 đồng
 • Ngồn vốn: Ngân sách nhà nước (sự nghiệp bảo vệ môi trường)
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường
 • Giá trúng thầu: 116.934.800 đồng
 • Đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm HTKT
 • Tên gói thầu: “Mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố”
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn
 • Tổng giá gói thầu: 37.240.000 đồng
 • Ngồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (kinh phí hoạt động bộ máy).
 • Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Decora Việt Nam
 • Giá trúng thầu: 37.240.000 đồng
 1. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn

Việc phổ biến kiến thức pháp luật về đấu thầu, cụ thể là Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thấu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực ngày 15/08/2014 thay thế nghị định số 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009; Thông tư số 58/2016/QĐ-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đã được Cục ATBXHN liên tục cập nhập thông qua Website của Cục.

Cục cũng đã cử một số cán bộ tham gia các lớp học về nghiệp vụ đấu thầu trước khi tham gia các hoạt động đấu thầu.

 1. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Tất cả các gói thầu đều tuân thủ các quy định về việc đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu và trên Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

 1. Tình hình phân cấp trong đấu thầu

Quán triệt theo tinh thần của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Bộ KH&CN và Cục ATBXHN đã tổ chức phân cấp trong đấu thầu:

 • Đối với các gói thầu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân”, Cục ATBXHN chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trung tâm HTKT chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng.
 • Đối với các gói thầu còn lại, Cục chỉ tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu; các bước còn lại như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và xử lý các tình huống phát sinh trong đấu thầu, thực hiện hợp đồng giao Trung tâm HTKT là chủ đầu tư (đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Cục) quyết định và thực hiện theo quy định.
 1. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu

Cán bộ tham gia công tác đấu thầu là các cán bộ chuyên môn đã qua các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu và được cấp chứng nhận theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

Hiện chưa có hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu đối với các gói thầu trên.

 1. Công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu

Hiện chưa có bất kỳ kiến nghị và xử lý vi phạm nào về đấu thầu đối với các gói thầu trên.

 1. Đánh giá chung về năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu trúng thầu và tiến độ triển khai các gói thầu trên địa bàn.

Các nhà thầu trúng thầu đều có đủ năng lực và kinh nghiệm như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ triển khai các gói thầu đã đặt ra.

 1. Cập nhật tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trần Bích Ngọc – Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017

Hoạt động đấu thầu năm 2017 của Trung tâm HTKT bảo đảm kế hoạch đã đặt ra và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu. Các nhà thầu trúng thầu đã và đang thực hiện các hợp đồng theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.