BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017 I. Kết quả thực hiện Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Trong năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (HTKT) đã tổ chức đấu thầu cho 09 gói thầu, thuộc 05 nhiệm vụ, dự án sau: Các gói thầu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân”. +  Gói thầu số 01: “Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước Phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ Tổng giá gói thầu: 5.450.000.000 đồng Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị…

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTHTKT ngày 8/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố) Đvt: Triệu đồng   SốTT Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 2.730   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  2.730 Quỹ Lương và hoạt động bộ máy 2.380 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 350 3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  1.000 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.000

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo ATBX và ƯPSC Tháng 5/2018

THÔNG BÁO V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực công nghiệp, y tế + Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ, áp tải vận chuyển nguồn bức xạ   Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ;  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình…