Các đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố đã được Trung tâm thực hiện trong thời gian qua

a) An toàn bức xạ

 • Đề tài cấp Bộ “Xây dựng quy trình thẩm định an toàn bức xạ đối với máy gia tốc xạ trị có năng lượng tới 20 MeV” từ 03/2008 đến  tháng 12/2008;
 • Nghiệm vụ KHCN cấp Bộ “Điều tra, khảo sát điểm cơ sở công nghiệp phát thải Norm và Tenorm. Đề xuất giải pháp quản lý” từ 6/2009 đến tháng 12/2010;
 • Đề tài cấp Bộ “Xây dựng quy trình làm việc chuẩn cho hệ phổ kế Gamma sử dụng đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết” 03/2009 đến  tháng 12/2009;
 • Đề án “Nghiên cứu xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình làm việc an toàn cho 04 loại hinh cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trong quá trình sản xuất” năm 2009;
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy định về đảm bảo an toàn trong thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ” năm 2010;
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hướng dẫn đo đạc đánh giá an toàn tại các cơ sở X-quang y tế”;
 • Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá liều bệnh nhân và điều tra khảo sát điểm liều bệnh nhân trong X quang chẩn đoán”, năm 2012-2015;
 • Nhiệm vụ KHCN “Hỗ trợ cơ quan pháp quy An toàn bức xạ Lào hoàn thiện hạ tầng pháp quy và nâng cao năng lực kỹ thuật an toàn bức xạ” năm 2013-2015.

b) An toàn hạt nhân

 • Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân”, năm 2012-2013;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố vỡ ống trong bình sinh hơi của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu hiện tượng giảm áp tức thời của vòng nước sơ cấp lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt của lò  VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình thẩm định an toàn nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn cấp phép xây dựng”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố vỡ kênh làm mát của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố nạp nhiên liệu sai vị trí trong vùng hoạt của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, biên dịch thành bộ tài liệu phục vụ giảng dậy cơ sở tính toán phân tích lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu tính toán và xây dựng quy trình đánh giá phát tán chất phóng xạ trong không khí phục vụ công tác thẩm định an toàn bức xạ nhà máy điện hạt  nhân Ninh Thuận”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu quy định nội dung Báo cáo Phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân cho giai đoạn phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép xây dựng”, năm 2013;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu tính toán mô phỏng thử nghiệm cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sử dụng các chương trình tính toán trong khuôn khổ chương trình CAMP”, năm 2014;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thẩm định an toàn xác suất (PSA) đối với nhà máy điện hạt nhân”, năm 2014;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn thẩm định nội dung Phân tích an toàn tất định trong điều kiện chuyển tiếp và sự cố của báo cáo phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân”, năm 2015.

c) Ứng phó sự cố và đánh giá phóng xạ môi trường

 • Đề tài cp Nhà nước Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân cp quc gia, năm 2011-2014;
 • Đề tài cp Nhà nước Nghiên cu xây dng cơ s d liu v phóng x trong lương thc và thc phm có ngun gc ti khu vc biên gii tiếp giáp vi nhà máy đin ht nhân ca Trung Quc”, 2011-2015;
 • Đề án cp B Nghiên cu tính toán và xây dng quy trình đánh giá phát tán cht phóng x trong không khí, phc v công tác thm định an toàn nhà máy đin ht nhân Ninh Thun, năm 2011;
 • Đề tài cp B Nghiên cu xây dng S tay hướng dn ng phó s c bc x cho lc lượng ng phó ban đầu, năm 2013;
 • Đề án cp B Nghiên cu đề xut cơ cu t chc, cơ chế hot động ca h thng thông báo và x lý thông tin để thc hin Công ước Thông báo sm tai nn ht nhân và Công ước Tr giúp trong tai nn ht nhân hoc s c phóng x, năm 2014;
 • Nhim v cp Tnh Xây dng chương trình, phương án đảm bo an toàn, an ninh ngun phóng x tnh Lng Sơn”, 2010;
 • Đề án cp Tnh Xây dng kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân trên địa bàn thành ph Hi Phòng, năm 2010;
 • Nhim v cp Tnh Cp nht s liu bn đồ phông phóng x v