Các đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố đã được Trung tâm thực hiện trong thời gian qua

a) An toàn bức xạ

 • Đề tài cấp Bộ “Xây dựng quy trình thẩm định an toàn bức xạ đối với máy gia tốc xạ trị có năng lượng tới 20 MeV” từ 03/2008 đến  tháng 12/2008;
 • Nghiệm vụ KHCN cấp Bộ “Điều tra, khảo sát điểm cơ sở công nghiệp phát thải Norm và Tenorm. Đề xuất giải pháp quản lý” từ 6/2009 đến tháng 12/2010;
 • Đề tài cấp Bộ “Xây dựng quy trình làm việc chuẩn cho hệ phổ kế Gamma sử dụng đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết” 03/2009 đến  tháng 12/2009;
 • Đề án “Nghiên cứu xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình làm việc an toàn cho 04 loại hinh cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trong quá trình sản xuất” năm 2009;
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy định về đảm bảo an toàn trong thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ” năm 2010;
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hướng dẫn đo đạc đánh giá an toàn tại các cơ sở X-quang y tế”;
 • Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá liều bệnh nhân và điều tra khảo sát điểm liều bệnh nhân trong X quang chẩn đoán”, năm 2012-2015;
 • Nhiệm vụ KHCN “Hỗ trợ cơ quan pháp quy An toàn bức xạ Lào hoàn thiện hạ tầng pháp quy và nâng cao năng lực kỹ thuật an toàn bức xạ” năm 2013-2015.

b) An toàn hạt nhân

 • Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân”, năm 2012-2013;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố vỡ ống trong bình sinh hơi của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu hiện tượng giảm áp tức thời của vòng nước sơ cấp lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt của lò  VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình thẩm định an toàn nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn cấp phép xây dựng”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố vỡ kênh làm mát của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu sự cố nạp nhiên liệu sai vị trí trong vùng hoạt của lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, biên dịch thành bộ tài liệu phục vụ giảng dậy cơ sở tính toán phân tích lò VVER-1000”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu tính toán và xây dựng quy trình đánh giá phát tán chất phóng xạ trong không khí phục vụ công tác thẩm định an toàn bức xạ nhà máy điện hạt  nhân Ninh Thuận”, năm 2011;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu quy định nội dung Báo cáo Phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân cho giai đoạn phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép xây dựng”, năm 2013;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu tính toán mô phỏng thử nghiệm cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sử dụng các chương trình tính toán trong khuôn khổ chương trình CAMP”, năm 2014;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thẩm định an toàn xác suất (PSA) đối với nhà máy điện hạt nhân”, năm 2014;
 • Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn thẩm định nội dung Phân tích an toàn tất định trong điều kiện chuyển tiếp và sự cố của báo cáo phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân”, năm 2015.

c) Ứng phó sự cố và đánh giá phóng xạ môi trường

 • Đề tài cp Nhà nước Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân cp quc gia, năm 2011-2014;
 • Đề tài cp Nhà nước Nghiên cu xây dng cơ s d liu v phóng x trong lương thc và thc phm có ngun gc ti khu vc biên gii tiếp giáp vi nhà máy đin ht nhân ca Trung Quc”, 2011-2015;
 • Đề án cp B Nghiên cu tính toán và xây dng quy trình đánh giá phát tán cht phóng x trong không khí, phc v công tác thm định an toàn nhà máy đin ht nhân Ninh Thun, năm 2011;
 • Đề tài cp B Nghiên cu xây dng S tay hướng dn ng phó s c bc x cho lc lượng ng phó ban đầu, năm 2013;
 • Đề án cp B Nghiên cu đề xut cơ cu t chc, cơ chế hot động ca h thng thông báo và x lý thông tin để thc hin Công ước Thông báo sm tai nn ht nhân và Công ước Tr giúp trong tai nn ht nhân hoc s c phóng x, năm 2014;
 • Nhim v cp Tnh Xây dng chương trình, phương án đảm bo an toàn, an ninh ngun phóng x tnh Lng Sơn”, 2010;
 • Đề án cp Tnh Xây dng kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân trên địa bàn thành ph Hi Phòng, năm 2010;
 • Nhim v cp Tnh Cp nht s liu bn đồ phông phóng x và phương án đảm bo an toàn, an ninh ngun phóng x tnh Lng Sơn”, năm 2011;
 • Đề tài cp Thành ph Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c bc x trên địa bàn thành ph H Chí Minh, năm 2011;
 • D án cp Tnh Phòng chng và ng phó s c bc x trên địa bàn tnh Khánh Hoà, năm 2011;
 • Đề tài cp Tnh Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c bc x trên địa bàn tnh Qung Ngãi, năm 2013;
 • Nhim v cp Tnh Trin khai kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân tnh Sơn La năm 2013”
 • Đề tài cp Tnh Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c bc x trên địa bàn tnh Hà Tĩnh, năm 2014;
 • Đề tài cp Tnh Đo kho sát và lp bn đồ phông phóng x mt s khu vc trên địa bàn tnh Sơn La và đánh giá mc độ nh hưởng đến môi trường năm 2011.
 • Đề tài cp B Nghiên cu tính toán và xây dng quy trình đánh giá phát tán cht phóng x trong không khí, phc v công tác thm định an toàn bc x nhà máy đin ht nhân Ninh Thun năm 2011.
 • Đề tài cp B Nghiên cu xây dng hướng dn k thut và tiêu chun đánh giá mc phông phóng x môi trường phc v d án đin ht nhân và lò phn ng ht nhân nghiên cu năm 2013.

Nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Trung tâm đã chủ trì xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh;
 • Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ;
 • Thông tư số 28/2011/TT-BKHCN ngày 28/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân;
 • Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;
 • Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân;
 • Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân;
 • Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.

b) Trung tâm đã tham gia xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Thông tư số 28/2011/TT-BKHCN ngày 28/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;
 • Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế;
 • Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 22/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

c) Trung tâm đã chủ trì xây dựng các Tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

 • TCVN 9644:2013 An toàn hạt nhân – Khảo sát, đánh giá độ nguy hiểm động đất đối với nhà máy điện hạt nhân;
 • TCVN 9643:2013 An toàn hạt nhân – Các vấn đề địa kỹ thuật trong đánh giá địa điểm và nền móng của nhà máy điện hạt nhân;
 • TCVN 9641:2013 An toàn hạt nhân – Các sự kiện bên ngoài do con người gây ra trong đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân;
 • TCVN 9642:2013 An toàn hạt nhân – Khảo sát, đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ trong không khí và nước – xem xét phân bố dân cư trong việc đánh giá địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân;
 • TCVN 9645:2013 An toàn hạt nhân – Khảo sát, đánh giá khí tượng, thủy văn trong đánh giá địa điểm đối với nhà máy điện hạt nhân.