Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:

  1. Ban Giám đốc;
  2. Phòng Hành chính Tổng hợp;
  3. Phòng phân tích an toàn lò phản ứng;
  4. Phòng đánh giá rủi ro;
  5. Phòng an toàn địa điểm;
  6. Phòng an toàn thiết bị cơ khí điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu;
  7. Phòng ứng phó sự cố và phóng xạ môi trường;
  8. Phòng An toàn bức xạ.