Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm

         Căn cứ theo Quyết định số: 97/QĐ-TTHTKT; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố công khai dự toán ngân sách năm 2017 như sau:                                                                                                                          Đvt: Triệu đồng Số TT                                                         Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 9.726   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa…