Báo Cáo Công Khai Số Liệu và Thuyết Minh Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 6 Tháng Đầu Năm 2019

new-doc-2019-07-18-10.26.58_20190723102049

Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

new-doc-2019-07-18-10.24.55_20190723102155