Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm xạ _ Hà Nội _ Tháng 6_2019

Thông Báo   V/v đào tạo Kiểm xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức có chức năng nhiệm vụ hỗ trợ trong ngành Năng lượng nguyên tử; Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ   Căn cứ thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, các tổ chức, các nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm xạ phải có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ đào tạo về kiểm xạ. Các cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy đăng ký hành nghề dịch vụ đào tạo phù hợp với loại hình dịch vụ. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ…