BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017 I. Kết quả thực hiện Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 Trong năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (HTKT) đã tổ chức đấu thầu cho 09 gói thầu, thuộc 05 nhiệm vụ, dự án sau: Các gói thầu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân”. +  Gói thầu số 01: “Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước Phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ Tổng giá gói thầu: 5.450.000.000 đồng Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước Kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị…

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTHTKT ngày 8/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố) Đvt: Triệu đồng   SốTT Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 2.730   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  2.730 Quỹ Lương và hoạt động bộ máy 2.380 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 350 3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường  1.000 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.000